JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ!!!

Aktualności

28 sierpnia 2020 13:02 | Aktualności

Ważny komunikat

WAŻNY KOMUNIKAT!

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego wprowadza z dniem 1 września

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE

W ZESPOLE- SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM

W GORZĘDOWIE

W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19.

 I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. 2020 poz. 1394).

 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce  w czasie obecnym  i na wypadek  wystąpienia pandemii COVID-19.
 2. Powołuje zespół do spraw bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 3. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 4. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.
 5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach.
 6. Zapewnia zamykane pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika, które znajduje się przy szatni szkolnej.
 7. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 8. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 9. Zapewnia w każdym pomieszczeniu pojemnik z płynem dezynfekującym.
 10. Dyrektor lub wyznaczony pracownik dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 • Pracownik dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym,   nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących  do wykonywania swoich obowiązków.
 • Dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem po każdych zajęciach edukacyjnych powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury).
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne sprząta               z użyciem wody z detergentem podczas trwania długiej przerwy oraz na koniec danego dnia. Przeprowadzanie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień (załącznik nr 1).
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Regularnie sprawdza stan pojemnika z płynem dezynfekującym i uzupełnia go w razie potrzeby.
 • Dopilnowuje, aby wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos.
 • Zobowiązany jest pobrać dane kontaktowe od każdej osoby trzeciej, która pojawiła się na terenie szkolnym.
 • Osoba wyznaczona przez dyrektora dopilnowuje, aby uczniowie przy każdym wejściu do szkoły i wyjściu dezynfekowali dłonie.

Obowiązki nauczyciela:

 • Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w ww. miejscu.
 • Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Dopilnowuje, aby uczniowie dokonali dezynfekcji rąk przed każdym wejściem  na zajęcia i po wyjściu z zajęć.

 IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gorzędowie.
 2. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek podczas zajęć i przerw. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy uczniowie przebywają na terenie szatni szkolnej, wtedy zobowiązani są założyć maseczki. Maseczki zapewniają dziecku rodzice/prawni opiekunowie.
 3. Rodzice nie posyłają do szkoły chorego dziecka.
 4. Informują szkołę,  jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
 5. Są zobowiązani do pozostawania w stałym kontakcie ze szkołą, sprawdzania na bieżąco informacji od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
 6. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas spożywania posiłków.
 9. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu  pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5  metra.
 10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły.
 11. Rodzice zobowiązani są podpisać deklarację o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa oraz ich przestrzeganiu (załącznik nr 2).

V. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

 1. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w których odbywają się zajęcia.
 2. W sprzyjających warunkach pogodowych organizuje się przerwy na świeżym powietrzu, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.
 1. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 2. Uczeń posiada własne przybory i książki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.
 3. Przy wejściu głównym udostępnione są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 4. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do budynku szkoły.
 5. W każdym pomieszczeniu znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym.
 6. Należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 7. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartej przestrzeni.
 8. Wszyscy uczniowie, wchodząc do szatni szkolnej, zobowiązani są mieć założone maseczki.
 9. Zebrania z rodzicami w poszczególnych klasach odbywać się będą z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie odległości). Zaleca się, aby w każdej klasie spotkania odbywały się w różnych dniach. Jeżeli zachodzi taka możliwość, wskazane, aby odbywały się one na świeżym powietrzu.

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM  KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę), zostaje bezzwłocznie przeprowadzone do izolatorium przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka.
 6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.
 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

VII. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZERW I DYŻURÓW NAUCZYCIELI

 

 1. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zaleca się uczniom w czasie przerw pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym korzystanie z boiska szkolnego.
 3. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 4. Korytarz dolny przeznaczony jest dla uczniów klas I- III oraz dla klasy V. Korytarz górny przeznaczony jest dla klas IV, VI- VIII.
 5. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z  innymi uczniami,  aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.
 6. Na terenie szkoły nie jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy (z wyjątkiem szatni szkolnej).

 VIII. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do wyznaczonej części szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystans od kolejnego opiekuna musi wynosić min. 1,5 m,

c)      dystans od pracownika szkoły musi wynosić min. 1,5 m,

d)      opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią (stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 

IX. ORGANIZACJA PRACY Z UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH  EDUKACYJNYCH

 1. Uczeń pracuje podczas zajęć na materiale szkolnym, tylko takim, który jest możliwy do dezynfekcji.
 2. Uczeń korzysta również ze swoich osobistych przyborów, takich jak zeszyty i podręczniki.
 3. Odległość pomiędzy prowadzącym zajęcia a uczniem wynosi 1,5m. W przypadku konieczności bliższego zetknięcia wymagane będą dodatkowe środki ostrożności  dla obu stron, takie jak np. maseczka, przyłbica.
 4. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniem a prowadzącym zajęcia.
 5. Uczeń pracuje w miejscu stale do tego przeznaczonym, nie zmieniając go podczas zajęć.
 6. Przed podjęciem oraz po zakończeniu pracy należy pomieszczenie wywietrzyć.
 7. W trakcie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dziecka należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 8. Specjalista prowadzący indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zobowiązany jest do dezynfekowania pomocy specjalnych przed każdym wejściem i wyjściem z zajęć. Wymagane jest, aby specjalista był zaopatrzony  w środek do dezynfekcji.

X. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

 1. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie.  W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.
 2. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli min. 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.

XI. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Na świetlicy mogą przebywać uczniowie w grupie nie przekraczającej 12 uczniów.
 2. Każdy uczeń przed wejściem na świetlicę i po wyjściu ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 3. Opiekun świetlicy dba, aby uczniowie przebywający na świetlicy zachowali odpowiednie min.1,5 m odstępy od siebie.
 4.  Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów.
 5. Odbieranie uczniów ze świetlicy odbywa się zgodnie z procedurą bezpieczeństwa epidemiologicznego.

IX. PROCEDURA WYBORU FORMY KSZTAŁCENIA

 1. W zależności od tego, czy powiat radomszczański, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję  o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 2. W sytuacji niezaliczenia powiatu radomszczańskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej”  w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ  i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 3. W przypadku zaliczenia powiatu radomszczańskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję po zasięgnięciu pozytywnej opinii organu prowadzącego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
 • Kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej placówce kształcenia na odległość (edukacji zdalnej),
 • Kształcenia hybrydowego.
 1. Przed upływem okresu wprowadzenia formy kształcenia zdalnego dyrektor może podjąć decyzję o przedłużeniu określonej formy.
 2. W przypadku wprowadzenia w szkole zdalnej lub hybrydowej formy kształcenia, dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej.

 Załącznik nr 1

KARTA MONITOROWANIA CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GORZĘDOWIE

Pomieszczenie/sala

Data i godzina

Czystość podłóg

Dezynfekcja powierzchni dotykowych

Podpis

pracownika

Podpis monitorującego

Hol przy wejściu

 

 

 

 

 

Szatnia

 

 

 

 

 

Izolatorium

 

 

 

 

 

Korytarz dolny

 

 

 

 

 

Biblioteka

 

 

 

 

 

Sala nr 5

 

 

 

 

 

Sala nr 2

 

 

 

 

 

Sala nr 1

 

 

 

 

 

Łazienki

 

 

 

 

 

Sala nr 6

 

 

 

 

 

Sala nr 3

 

 

 

 

 

Sala nr 8

 

 

 

 

 

Sala nr 7

 

 

 

 

 

Korytarz górny

 

 

 

 

 

Gabinet dyrektora

 

 

 

 

 

Pomieszczenie biurowe

 

 

 

 

 

Sala nr 4

 

 

 

 

 

Gabinet profilaktyczny

 

 

 

 

 

Przedszkole

 

 

 

 

 

Korytarz przedszkolny

 

 

 

 

 

Łazienki przedszkolne

 

 

 

 

 

Szatnia

 

 

 

 

 

             

 KARTA MONITOROWANIA CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GORZĘDOWIE

Pomieszczenie/sala

Data i godzina

Czystość podłóg

Dezynfekcja powierzchni dotykowych

Podpis

pracownika

Podpis monitorującego

Hol przy wejściu

 

 

 

 

 

Szatnia

 

 

 

 

 

Izolatorium

 

 

 

 

 

Korytarz dolny

 

 

 

 

 

Biblioteka

 

 

 

 

 

Sala nr 5

 

 

 

 

 

Sala nr 2

 

 

 

 

 

Sala nr 1

 

 

 

 

 

Gabinet profilaktyczny

 

 

 

 

 

Korytarz górny

 

 

 

 

 

Gabinet dyrektora

 

 

 

 

 

Pomieszczenie biurowe

 

 

 

 

 

Sala nr 4

 

 

 

 

 

Sala nr 8

 

 

 

 

 

Sala nr 7

 

 

 

 

 

Sala nr 3

 

 

 

 

 

Sala nr 6

 

 

 

 

 

Łazienki 

 

 

 

 

 

             

 

Załącznik nr 2

Gorzędów, dnia...........................

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

(Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

  Zapoznałem/łam się z treścią „Procedur bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzędowie w okresie pandemii COVID-19”

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „Procedur bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzędowie w okresie pandemii COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie  ono przyjęte w danym  dniu do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

  Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

……………………………………………..

                                                                                                (podpis rodzica)

 

Procedura bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola w Gorzędowie

w okresie pandemii COVID-19

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. 2020 poz. 1394).

 

 II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Ustala i dostosowuje procedury w placówce w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19.
 2. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.
 3. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje

o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki,

jak i dowiezieniem ich.

 1. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 2. O ile jest taka potrzeba zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) .
 3. Zapewnia środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 4. Zabezpiecza placówkę w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a pomieszczenia higieniczno-sanitarne w mydło oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, a przy dozowniku z płynem instrukcję do dezynfekcji rąk.
 5. Zapewnia sprzęt i środki oraz monitorowanie prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w sali.
  1. Wyznacza pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
  2. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

 III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 1. Wszyscy pracownicy wykonujący pracę na terenie przedszkola w trakcie trwania pandemii, są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
 2. Wszyscy pracownicy powinni kłaść szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do przedszkola nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy.
 3. Pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 metra.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z przedszkola oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją.

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciele pracują wg zatwierdzonego przez dyrektora planu zajęć.
 2. Wychowawca wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują

w przedszkolu  i dlaczego zostały wprowadzone.  Komunikat przekazuje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

 1.  Instruuje i pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci.
 1. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,

np. pluszowe zabawki.

 1. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinny być one systematycznie dezynfekowane. 
 2. Salę, w której organizowane są zajęcia, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę

oraz prowadzić gimnastykę poranną i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach. 

 1. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 2. Zorganizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypomina i daje przykład. 
 3. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 4. Organizuje wyjścia grupy na teren placu zabaw, tak aby grupa nie mieszała się z uczniami szkoły podstawowej.
 5.  Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, natychmiast je odizolowuje w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie informuje o tym Dyrektora oraz rodziców/opiekunów.

OBOWIĄZKI PRACOWNKÓW OBSŁUGI

 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub wyprać, jak np. pluszowe zabawki.
 2. Codziennie dezynfekują dywan parownicą.
 3. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są piłki lub inny sprzęt sportowy dokładnie je myją, czyszczą lub dezynfekują.
 4. Wietrzą sale codziennie po zakończeniu zajęć i przed zajęciami.
 5. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 6. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików.
 7. Przed wyjściem grupy na plac zabaw czyszczą z użyciem detergentu lub dezynfekują sprzęt i przedmioty, do których dzieci będą miały dostęp.
 8. Regularnie czyszczą sprzęt na placu zabaw i boisku z użyciem detergentu lub dezynfekują, a jeżeli nie ma takiej możliwości zabezpieczają go przed używaniem.
 9. Czuwają i odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.
 10. Czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia  COVID-19.
 11. Bieżąco dezynfekują toalety.
 12. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ścisłe przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekun zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii roby COVID-19 w przedszkolu i podpisują stosowną DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 1.
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie

lub w izolacji.

 1. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka

do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.

 1. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic/opiekun zobowiązany jest

do zmierzenia dziecku temperatury.

 1. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 2. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 4. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem

do dezynfekcji rąk wg instrukcji  umieszczonej obok dozownika z środkiem dezynfekującym.

 1. Każdy rodzic/opiekun przyprowadzający lub odbierający dziecko winien mieć założoną maseczkę ochronną (jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych) i jednorazowe rękawiczki.
 2. Rodzice /opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m.
 4. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do szatni przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola, który odprowadza je do sali.
 5. Odbierając dziecko z przedszkola rodzic/opiekun czeka na otwarcie drzwi przez pracownika, który następnie przyprowadza dziecko.
  1. Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są tylko przez osoby zdrowe.
  2. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji u dziecka w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu, a rodzic zostaje poinformowany najszybszą możliwą drogą i ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.
  3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

 

V. PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

 1. Organizacja opieki w przedszkolu:

1)       W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

2)       Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

3)       Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

4)       Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

5)       W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą dzieci z przedszkola z uczniami szkoły (np. różne godziny zabawy na dworze).

6)       W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic / opiekun za zgodą Dyrektora może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

7)       Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

8)       Przebywanie osób trzecich w przedszkolu zostaje ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

9)       Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

10)   Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

11)    Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.

 

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

1) woźna bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonego pomieszczenia,

2) woźna bezzwłocznie zabezpiecza się w: maskę, kombinezon ochronny i rękawiczki,

3) woźna pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,

4) nauczyciel telefonicznie zawiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji,

5) dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112,

6) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji.

 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

1)  zgłasza fakt Dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia,

2) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w maskę, kombinezon ochronny, i rękawiczki,

3) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 1. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje

go następnie o dalszym postępowaniu.

 1. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
 2. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje

go o dalszym postępowaniu.

 1. Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu ich potwierdzenia.
 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedura obowiązuje do odwołania.
 1. Załączniki

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

 1. Załącznik 1 – Deklaracja rodziców/prawnych opiekunów

 
 

             Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie 

 Publicznego Przedszkola w Gorzędowie

 w okresie pandemii COVID-19

Gorzędów, dnia...........................

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

(Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

  Zapoznałem/łam się z treścią „Procedur bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola w Gorzędowie w okresie pandemii COVID-19”

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „Procedur bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola w Gorzędowie w okresie pandemii COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

   Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych .

 Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

……………………………………………..

                                                                                                                                                                  (podpis rodzica)

Przeczytano: 149 razy. Wydrukuj|Do góry

BohaterON